پنجشنبه 10 خرداد 1403 Thursday 30 May 2024 22 ذی‌القعده 1445

بیمه شخص ثالث

 

بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث
كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (۵/۲%) تعهدات بدني خواهدبود.نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
•    بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.

تعهدات شرکت دربیمه نامه شخص ثالث
•    تعهدات جانی ومالی در قبال اشخاص ثالث
•    حوادث راننده (فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم جزئی و کلی راننده مسبب حادثه)

تعاریف :
•    قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387
•    حوادث مشمول: هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
•    شخص ثالث: منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب 

حادثه.
•    خسارت مالی: زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
•    خسارت بدنی: هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. 
•    خسارت سرنشین: سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد. دراین بیمه نامه سرنشین راننده است.

تعهدات بیمه نامه
•    حداکثرتعهد مالی درهرحادثه به میزان تعهدات خریداری شده ومندرج درمتن بیمه نامه می باشد.
•    تعهدبدنی:حداکثرتعهد درهرحادثه برای هرنفر طبق قانون اصلاح قانون بیمه های اجباری شخص ثالث وآئین نامه های اجرائی آن وقانون دیات معین وبراساس دیه کامله یک مردمسلمان وازارزانترین نوع اعیان سه گانه محاسبه وپرداخت می شود.
•    بيمه‌گر در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت می نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاكم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.
•    در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، شرکت بيمه‌گر تمامي ديه‌هاي متعلقه راخواهدپرداخت.
•    حداکثرتعهد حوادث راننده به میزان مندرج درمتن گواهی بیمه نامه براساس آئین نامه شماره 67شورای عالی بیمه صرفا به راننده اتومبیل مسبب حادثه اختصاص دارد وشامل خسارات فوت،نقص عضووازکارافتادگی(جزئی وکلی)می باشدوخسارات موضوع این بند براساس قانون فوق جبران خواهد شد.
•    درصورت استفاده ازوسیله نقلیه شخصی درامرجابجائی مسافر وعدم پرداخت اضافه نرخ مربوط ،خسارت مالی وجانی وارده به اشخاص ثالث به نسبت حق بیمه شخصی به حق بیمه کرایه ملاک محاسبه وپرداخت قرارخواهد گرفت.
•    پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
•    خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
•    خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
•    خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
•    خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
مدارک لازم برای خریدیاتمدید بیمه نامه
•    ارائه اصل بیمه نامه سال قبل 
•    کارت اتومبیل
•    کارت ملی
•    تکمیل فرم پیشنهاد بر اساس کارت انتظامی اتومبیل
توجه:ارائه گواهی بیمه نامه وبرشهای خسارتی آن هنگام تمدید بیمه نامه الزامی است ودرصورت عدم ارائه آن ویاتاخیردرتمدید مشمول پرداخت اضافه نرخ قانونی خواهید شد.

مفقود یاسرقت شدن بیمه نامه:
درصورت مفقود شدن بیمه نامه تحت هیچ شرایطی بیمه نامه المثنی صادرنخواهد شد.
•    درصورت مفقودشدن بیمه نامه مالک باارائه سند مالکیت خودرو کارت شناسایی به یکی ازشعب بیمه ایران مراجعه وطی درخواستی نسبت به دریافت گواهی بیمه نامه اقدام نماید.بدیهی است هنگام تمدید بیمه نامه درصورت عدم خسارت تخفیفات بیمه نامه منظورخواهد شد.
•     درصورت ارائه گزارش مقامات انتظامی مبنی برسرقت مدارک اتومبیل یا بیمه نامه تخفیفات بیمه نامه درصورت تغییرنکردن مالک درآن سال هنگام تمدیدتخفیفات عدم خسارت منظورخواهد شد.

تخفیفات:
•    افرادی که در طی هر سال پوشش بیمه ای، خسارتی نداشته باشند، از 10 تا 70 درصد تخفیف به شرح ذیل طبق آخرین دستورالعمل واصله به شرکتهای بیمه و بر اساس بخشنامه مدیریت اتومبیل بیمه ایران برای تعلق می گیرد: 


شرایط فسخ بیمه نامه:
•    در صورتی که اتومبیل مورد بیمه توسط مقامات انتظامی اوراق و از رده خارج اعلام شود بیمه نامه به صورت تعرفه روز شمار فسخ می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارتی مالی :
•    کروکی افسر کاردان 
•    برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی 
•    سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی 
•    اصل وتصویربیمه‌نامه مقصر 
•    اصل وتصویرگواهی‌نامه مقصر و زیاندیده 
•    یک کوپن بیمه‌نامه مقصر 
•    اصل وتصویرکارت خودرو مقصر وزیاندیده 
•    اصل وتصویرکارت ملی راننده مقصروزیاندیده
مدارک مورد نیاز خسارت های بدون کروکی شخص ثالث
درصورت مراجعه طرفین حوادث رانندگی به واحدهای اجرائی شرکت سهامی بیمه ایران پرداخت خسارتهای مالی تاسقف تعهدات ثالث قانونی(موضوع ماده 18قانون اصلاح  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1387)بدون نیاز به کروکی باتوجه به شرایط زیرصورت می پذیرد:
•    هردووسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.
•    رانندگان هردووسیله نقلیه (مقصروزیاندیده)درزمان وقوع حادثه دارای گواهینامه مجازرانندگی باوسیله نقلیه طرفین حادثه باشند.
•    بین طرفین حادثه دررابطه باشناخت ومعرفی مقصرحادثه ومیزان خسارت وارده هیچگونه اختلافی وجود نداشته باشد.
درصورت عدم وجود شرایط فوق وعدم تشخیص برخورد وسیله نقلیه توسط کارشناس این شرکت به یکی ازشرایط ذیل برای هرمیزان خسارت گزارش مقامات انتظامی الزامی است.
•    درصورتی که حادثه رانندگی علاوه برورود خسارات مالی به زیاندیده گان منجربه زیانهای بدنی نیزگردبده باشد.
•    درمواردی که میزان خسارت احتمالی زیاندیده گان بیش ازسقف تعهدات ثالث قانونی بیمه نامه مقصرزمان وقوع حادثه باشد.
وظایف بیمه گزاریاراننده درصورت وقوع حادثه(جرحی یاجانی):
•    مصدوم رابلافاصله به نزدیکترین مرکزدرمانی انتقال دهد.
•    حداکثر ظرف مدت 5روزپس ازوقوع حادثه مراتب راکتبا به نزدیکترین واحد اجرائی شرکت سهامی بیمه ایران اطلاع دهد.
•    گزارش مقامهای ذیصلاح (انتظامی ،قضائی) ومشخصات مرجع رسیدگی کننده به پرونده وشماره پرونده به شرکت اعلام ودرطول رسیدگی قضائی مرتبا شرکت رادرجریان مراحل مختلف رسیدگی قراردهد.
•    ازآنجا که دیه براساس ارزانترین نوع اعیان ودرتاریخ قطعیت حکم محاسبه وپرداخت می گردد ودرصورت تعلل وتاخیرذینفع یابیمه گزاردرتکمیل پرونده ودریافت خسارت،افزایش احتمالی نرخ دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بودوتعهد بیمه گرصرفا براساس قیمت ارزانترین نوع اعیان درزمان قطعیت حکم می باشد.
•    ارائه گواهینامه رانندگی متناسب بانوع وسیله نقلیه الزامی است.

مدارک لازم جهت دریافت خسارت جانی
•    صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی 
•    کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
•    گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگه های بازجویی 
•    نظریه های پزشکی قانونی (در مورد مجروحین و مصدومین) 
•    گزارش معاینه متوفی 
•    جواز کفن و دفن 
•    خلاصه رونوشت فوت 
•    حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض طرفین دادگاه تجدید نظر با آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع از قبیل رأی دیوان عالی کشور 
•    سایر گزارشات مرتبط 
•    تصویر گواهینامه راننده مقصر حادثه 
•    برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه 
•    اصل وتصویرکارت ملی مقصروزیاندیده
مدارک مورد نیاز پرونده خسارتی سرنشین (راننده)
•    صورت جلسه اولین پاسگاه انتظامی 
•    کروکی افسر کاروان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
•    گزارش پاسگاه انتظامی و برگهi ای بازجویی 
•    نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین 
•    گزارش معاینه متوفی 
•    جواز دفن 
•    خلاصه رونوشت فوت و گواهی فوت 
•    گواهی انحصار وراثت 
•    قیم نامه در صورت داشتن صغیر 
•    تصویر گواهینامه راننده حین حادثه 
•    برش بیمه نامه شخص ثالث 
•    اصل وتصویرکارت ملی

محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.

مدارک لازم برای تائید اصالت بیمه نامه 
برای دریافت اصالت بیمه نامه بیمه گزارباید باارائه مدارک زیربه یکی ازشعب بیمه ایران مراجعه نماید.
•    نامه دادسرا یا کلانتری محل وقوع حادثه
•    ارائه اصل وکپی بیمه نامه خودرومقصر
•    ارائه اصل وکپی بیمه خودرو،کارت سوخت،وگواهینامه مقصرحادثه
•    کپی پشت وروی کروکی پلیس

توجه:
 در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس‌راه ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد بيمه‌گر خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت می كند و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصـد از خسارتهاي بدني و 2 درصـد از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه كند.در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس‌راه ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.
مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد تبصره ماده (5) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز را تعيين كرد.

•    حركات نمايشي مانند دور زدن درجا، حركت بر روي يك چرخ و يا هرگونه حركات آكروباتي در سطح راهها و خيابانها،
•    دور زدن در محل ممنوع
•    عبور وسايل نقليه از پياده‌رو
•    نقص سيستم روشنايي وسايل نقليه به هنگام شب
•    عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)
•    سبقت غيرمجاز
•    تجاوز از سرعت مجاز
•    عبور از چراغ قرمز راهنمايي
•    عدم رعايت حق تقدم عبور
•    حركت به طور مارپيچ در راهها
•    تجاوز يا انحراف به سمت چپ معابر
•    عدم رعايت فاصله مناسب با وسيله نقليه و يا عدم توجه به جلو
•    گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع
•    روشن نكردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم
•    رانندگي با وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر (چراغ، لاستيك، فرمان، ترمز، برف پاك‌كن و زنجير چرخ)،
•    عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از سمعك، عينك يا تجهيزات خاص و مصرف مواد روانگردان و مشروبات الكلي 

صندوق تامین خسارتهای بدنی
•    به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه به استثناء موارد خارج ازشمول توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
•    ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام 

جدول

•    ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهدپرداخت.
•    مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
شما اینجا هستید: Home انواع بیمه ها بیمه اتومبیل بیمه ثالث

پرسش و پاسخ

معرفی انواع بیمه نامه

قوانین و مقررات بیمه