پنجشنبه 10 خرداد 1403 Thursday 30 May 2024 22 ذی‌القعده 1445

بیمه بدنه

بیمه نامه بدنه:
در بیمه نامه بدنه اتومبیل ، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد.

تعاریف:
•    بيمه گر: شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه ، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده مي گيرد
•    بيمه گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني ، نمايندگي مالك يا ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد مي كند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد.
•    ذينفع : شخصي است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت مي شود
•    حق بيمه: مبلغي است كه در بيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به  ترتيبي كه در  بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد
•    موضوع بيمه : وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است . لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب مي شود
•    فرانشيز : بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد
•    مدت اعتبار بيمه نامه : شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين مي گردد.

 پوشش های اصلی  بیمه نامه بدنه 
حادثه:
•    خسارتی که از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگون و سقوط موضوع بیمه یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محصولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود. 

آتش سوزی:
•    خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد. 

سرقت کلی:
•    در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن  خسارت وارد شود. 
خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

پوششهای تکمیلی در بیمه نامه بدنه:
سرقت در جا لوازم و قطعات وسایل نقلیه مورد بیمه :
•    چنانچه لوازم اتومبیل(بدون سرقت کلی خود اتومبیل)در حال توقف دزدیده شود پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گزار میتواند هنگام صدور بیمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا برای لوازم معینی مانند(رادیو - پخش،رینگ و لاستیک،آینه های بغل و ...) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزیی قطعات مورد نظر را پوشش بیمه سرقت درجا قرار دهد لازم بذکر است ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از 20% ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد و حق بیمه مربوطه 3% ارزش کل قطعات و لوازم مورد تأیید کارشناس بازدید اولیه و توافق بیمه گر وبیمه گزار می باشد.

غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات:
•    هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر برای مدتی قابل استفاده نباشد و در تعمیرگاه متوقف باشد روزانه مبالغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گزار پرداخت میگردد در صورت خرید این پوشش حداکثر تعهد بیمه گر برای مدت 30 روز عدم استفاده از وسیله نقلیه خواهد بود که به ازای هر روز 20.000 ریال میباشد و سه روز اول آن به عنوان فرانشیز کسر خواهد گردید مشروط به اینکه جمع کل غرامت بابت ایام عدم امکان استفاده از اتومبیل از 20% مبلغ خسارت برآورده شده تجاوز نکند،مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت تعیین می شود.
شکست شیشه های وسیله نقلیه مورد بیمه به تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه گر:
•    با درخواست بیمه گزار و پرداخت حق بیمه جزیی شکست به تنهایی و به غیر از خطرات اصلی مانند شکست (بواسطه تغییر دما و یا متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه) تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر 10%به عنوان فرانشیز خواهد بود و حق بیمه آن 5% حق بیمه سالانه

نوسانات قیمت :
•    افزایش ارزش وسایل نقلیه مورد بیمه به علت نوسانات قیمت مشروط بر اینکه وسیله نقیله هنگام صدور بیمه نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد می تواند تا میزان 25% ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گیرد. بدیهی است افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه به علت نوسانات قیمت فقط در خسارت های جزیی و حداکثر تا مبلغ 10.000.000 ریال قابل پرداخت می باشد، حق بیمه مربوطه برابر 5% حق بیمه سالانه بیمه بدنه تعیین و محاسبه می گردد.

بلایای طبیعی (سیل، زلزله ،آتشفشان ) :
•    مطابق ماده پنجم بند 2 شرایط عمومی بیمه نامه خطرات طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، آتشفشان از خطرات مورد تعهد بیمه گر مستثنی گردیده ولی برابر با موافقت هییت مدیره محترم شرکت مقرر گردید از تاریخ 07/09/77 پوشش مذکور در تعهدات بیمه گر قرار گیرد. حق بیمه مربوطه 5% حق بیمه سالانه بیمه نامه بدنه اتومبیل تعیین و محاسبه می گردد.
خطرات تبعی (رنگ ، مواد شیمیایی ،اسید پاشی) :
•    از آنجاکه خطرات و خسارات ناشی از پاشیدن اسید، رنگ و سایر مواد شیمیایی بر روی خودرو مشمول بند 1 ماده پنجم شرایط عمومی بیمه نامه بدنه نمی گردد ولی طبق موافقت هییت مدیره محترم شرکت مقرر گردید از تاریخ 07/09/77می توان خطرات مذبور را با دریافت 5% حق بیمه سالانه تحت پوشش قرار داد.
سرقت جزئی کلیه قطعات
خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیا مشابه بر روی بدنه خودرو

مدارک مورد نیازجهت صدور بیمه نامه :
•    گواهینامه 
•    کارت انتظامی و سند مالکیت اتومبیل 
•    تکمیل فرم  پیشنهادبیمه نامه 
•    گزارش کارشناسی بازدید اولیه 
•    فیش واریزی حق بیمه  

تعهدات بیمه نامه :
•    در بیمه‌بدنه، تعهد بیمه‌گر جبران خسارات وارد به خود وسیله نقلیه موردبیمه است. به این معنی که بیمه‌گر با بیمه کردن وسیله نقلیه تعهد می‌کند چنانچه به علت هر یک از حوادث مشمول بیمه، وسیله نقلیه بیمه شده، سرقت شود یا به آن خساراتی در اثر حادثه و یا آتش‌سوزی وارد شود خسارت وارده تا سقف سرمایه را جبران نماید.

هزينه هاي قابل تامين:
•    هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود

تحفیفات قابل ارائه دربیمه نامه بدنه
1-تخفیف عدم خسارت
•    این تخفیف صرفاً به بیمه نامه هایی تعلق می گیرد که با بررسی سوابق آن و سیستم وب بیمه بدنه شرکت فاقد سابقه خسارتی باشد و درارتباط با ارائه تخفیف عدم خسارت سایر شرکت های بیمه نیز پس از استعلام از سیستم سنهاب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ودرج در سوابق  بیمه نامه صادره اعطای تخفیف عدم خسارت به شرح ذیل امکانپذیر می باشد.

  


•    ضمناً مهلت اعطای تخفیف عدم خسارت به بیمه نامه های بدنه موصوف از تاریخ انقضاء حداکثر یکسال می باشد. 

2- تخفیف گروهی:
•    تخفیف اعطایی به بیمه نامه های گروهی مطابق آئین نامه ودستورالعمل های جاری شرکت وبراساس تعدادخودروهای معرفی شده توسط بیمه گزار به شرح ذیل می باشد.
•    از 50 دستگاه تا یکصد دستگاه به میزان 15%
•    از 100 دستگاه تا دویست دستگاه به میزان 20%
•    بیش از 200 دستگاه به میزان 25%
3-تخفیف گروهی اعضای هیئت علمی دانشگاهها : 
•    ارائه 20% تخفیف ویژه به اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه وموسسات آموزش عالی باارائه معرفی نامه معتبر 
4- تخفیف گروهی ایثارگری : 
•    در صورتی که بیمه گزار جزء خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و رزمندگان دارای کارت ایثارگری باشد با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطاء 20% تخفیف ویژه امکانپذیرخواهد بود.
5-تخفیف صفرکیلومتر:
•    به بیمه نامه های خودروهای صفرکیلومتر که حداکثر بیش از سه ماه از تاریخ تولید از کارخانه سازنده اتومبیل یا از زمان خروج خودروهای وارداتی از گمرکات ومبادی ورودی کشور یا از اولین تاریخ شماره گذاری اتومبیلهای معرفی شده نگذشته باشد حداکثر 20% تخفیف صفرکیلومتر اعطا می گردد.
6-اعطاء تخفیف به بیمه نامه هایی که حق بیمه مربوطه به صورت نقدی دریافت میگردد
•    به منظور تشویق و ترغیب بیمه گزاران و از همه مهمتر پررنگ کردن نقدینگی شرکت وعدم ایجاد بدهکاران در صورتی که همزمان با تاریخ صدور بیمه نامه کل حق بیمه بصورت نقدی به حساب شرکت واریز گردد 10% تخفیف نقدی نیز قابل اعطاء می باشد.
•    مجموع تخفیفات قابل اعطاء در بیمه نامه های بدنه حداکثر 60% حق بیمه متعلقه خواهد بود لیکن با احتساب 10% تخفیف نقدی این مبلغ تا 70% حق بیمه متعلقه قابل افزایش می باشد.

بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت: 
حق بیمه مندرج در بخش اول برای مدت یکسال تمام خواهد بود. در صورتی که مدت بیمه کمتر از یکسال باشد حق بیمه طبق جدول زیر تعیین خواهد شد.


قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه 
•    قلمرو جغرافیایی خطر یکی از موضوعاتی است که باید در بیمه نامه مشخص باشد،منظور از قلمرو جغرافیایی محدوده جغرافیایی است که چنانچه اتومبیل مورد بیمه در آن محدوده دچار حادثه بشود بیمه گر موظف به جبران خسارت میباشد و در صورتیکه اتومبیل از آن محدوده خارج شود تحت پوشش بیمه نخواهد بود در حال حاضر شرکتهای بیمه با دریافت حداقل 50% کل حق بیمه سالانه بعنوان حق بیمه اضافی پوشش بیمه را شامل خارج از کشور نیز مینماید و شرط ذیل باید در بیمه نامه به صورت الحاقی قید گردد: 
•    در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است نسبت به تهیه گزارش پلیس از کشوری که حادثه در آن اتفاق افتاده اقدام و آن را همراه با عکس از مواضع آسیب دیده اتومبیل و فاکتورهای مربوط به تعمیرات و پس از تایید مدارک یاد شده توسط سفارتخانه یا کنسولگری ایران واقع در کشور مذکور به بیمه گر تحویل نماید. 
•    خسارت در ایران طبق شرایط بیمه نامه پرداخت میگردد و بیمه گر هیچگونه تعهدی در مورد تهیه و یا اخذ مجوز خروج ارز از کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

اعلام تشدید خطر :
•    هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه گذار موظف است به محض اطلاع،بیمه گر را آگاه سازد.در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت،بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گذار،قرارداد بیمه را فسخ نماید.هرگاه بعد از وقوع خسارت،تشدید خطر معلوم شود بیمه گر می تواند خسارت را بر اساس نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند. 

پرداخت حق بیمه :
•    قرارداد بیمه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر منعقد می شود ولی شروع تامین و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است. خواهد بود.

تسهیلات پرداخت حق بیمه:
نقدی :
•    درصورت پرداخت حق بیمه به صورت نقدی 10%تخفیف مازادبرتخفیفات بیمه نامه ارائه خواهد شد.
اقساطی :
•    درصورتیکه مشتری درخواست پرداخت حق‌بیمه به صورت اقساطی را داشته باشد، 30 درصد آن محاسبه و به صورت نقدی دریافت و مابقی مبلغ حق بیمه طی 4 تا 8 قسط ماهانه مساوی و متوالی قابل پرداخت مشروط براینکه مبلغ اقساط کمتراز500000ریال نباشد.
•    اعتبار بیمه نامه منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است و چنانچه پرداخت حق بیمه بصورت قسطی باشد و بیمه گزار یک یا چند قسط از اقساط سررسید شده حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید و اعتبار بیمه نامه را خاتمه یافته اعلام کند که براین اساس خسارتی که پس از تاریخ فسخ بیمه نامه رخ داده باشد، غیر قابل رسیدگی خواهد بود. چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه، اگر بیمه نامه تا روز وقوع حادثه بر اساس پرداخت های انجام شده دارای پوشش روزشمار باشد، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده تا تاریخ حادثه و با رعایت دستورالعمل بیمه گر در این خصوص تسویه خواهد شد.
•    درصورتی‌که اقساط در موعد مقرر پرداخت نشده باشد پس از بازدید مجدد اتومبیل و تایید سلامت آن مجدداً بیمه‌نامه به جریان می‌افتد؛ در غیر این‌صورت درصورتیکه اگر بخشی از خودرو آسیب دیده باشد، از تعهد بیمه گر خارج می‌شود. 
•     در صورت وقوع حادثه ، اقساط باقی مانده حق بیمه تبدیل به حال گشته و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد. چنانچه به هر دلیلی اقساط از خسارت کسر نشده باشد بیمه گزار موظف است همچنان طبق شرایط مندرج در متن بیمه نامه نسبت به پرداخت اقساط در سررسیدهای معین اقدام نماید

فسخ قرارداد بیمه: 
در موارد زیر بیمه‌گر یا بیمه‌گذار می‌تواند قرارداد بیمه را فسخ نماید. 
موارد فسخ از طرف بیمه‌گر 
•    در صورتیکه بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.
•    در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد. 
•    چنانچه بیمه‌گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاق واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد. 

موارد فسخ از طرف بیمه‌گذار 
•    در صورتیکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود. 
•    در صورتیکه فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود.
•    در صورتیکه بیمه‌گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه‌نامه باشد بیمه‌گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه‌نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند. 

انفساخ قرارداد بیمه: 
•    در صورتیکه موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست از بین برود، بیمه نامه منفسخ می‌گردد. 
انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده: 
•    در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه‌نامه خود را مسترد نماید. در صورت عدم فسخ بیمه‌نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گر عمل نماید. تعهدات بیمه گر در مقابل مالک جدید ادامه خواهد یافت. 
•    چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه‌ای باشد که به بیمه گر اعلام نشده است بیمه‌گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارتهای وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.

جایگزینی مورد بیمه : 
•    درصورت درخواست بیمه گذار برای جایگزینی خودرو ، خودروی جایگزین باید باخودروی قبلی از حیث نوع وسیله نقلیه و ارزش خودرو سنخیت  داشته وبیمه گزارموکلف است باارائه سند مالکیت خودروی جدید به نمایندگی بیمه امکان بازدید ازخودروی مذکوررافراهم کند. و در صورت تائید ، با صدورالحاقیه ، مورد بیمه جدید تا انقضاء بیمه نامه تحت پوشش قرار گیرد.

اعلام خسارت:
•    بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روزکاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت،وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند.همچنین بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود را در اختیار بیمه گر قرار دهد.در صورتی که بیمه گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه گر می تواند ادعای خسارت را رد کند مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنیامده است.
جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت
•    بيمه گذار موظف است براي جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت و يا نجات موضوع بيمه و لوازم همراه آن ، اقدامات و احتياط هاي لازم را كه هركس عرفاً از مال خود مي كند به عمل آورد. چنانچه ثابت شود كه بيمه گذار عمداً از انجام اين اقدامات خودداري نموده است بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير قصور بيمه گذار، خسارت پرداختي را تقليل دهد.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت:
•    کروکی پلیس راهنمایی جهت پرداخت خسارت های جزئی،گزارش سازمان آتش نشانی برای آتش سوزی وانفجاروگزارش معاونت آگاهی وکلانتری برای سرقت موردبیمه
•    اصل وتصویربیمه‌نامه 
•    اصل وتصویرگواهی‌نامه 
•    اصل وتصویرکارت ملی
•    اصل وتصویرشناسنامه مالکیت خودرو
•    اصل وتصویرکارت وسیله نقلیه

خسارت كلي
موضوع بيمه موقعي بكلي از بين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل 60 روز پس از سرقت پيدا نشود يا به علت حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير و تعويض قسمتهاي خسارت ديده آن با احتساب هزينه هاي نجات از 75 درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد.
•    در خسارت كلي ملاك محاسبه و تصفيه خسارت، ارزش معاملاتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه شده خواهد بود. از خسارت كلي ، ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه مي شود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود.
•    ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط بيمه گر تعيين مي شود . در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيين شده ، بيمه گر پس از تملك موضوع بيمه و انتقال سند، خسارت را با كسر فرانشيز و ساير كسورات و اضافه نمودن هزينه هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود
•    با پرداخت خسارت كلي، قرارداد بيمه خاتمه مي يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه سال هاي بعد به بيمه گذار مسترد مي شود
•    قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه ، سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر منتقل شود
•    در خسارتهای کلی در صورت عدم تحویل لاشه، ارزش لاشه با نظر کارشناس ارزیاب خسارت از مبلغ خسارت برآورد شده کسر می گردد. در صورت قصد بیمه گزار بر تحویل لاشه به شرکت ، پرداخت خسارت منوط به انجام تشریفات اوراق و اسقاط خودرو توسط بیمه گزار ، اخذ تاییدیه نقل و انتقال به نام شرکت بیمه و تحویل لاشه می باشد و با دریافت خسارت اعتبار بیمه نامه نیز خاتمه اعلام می گردد

نحوه پرداخت خسارت
•    بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آن خسارت را پرداخت كند . اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه 60 روز است كه از تاريخ اعلام خسارت به  بيمه گر شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيمه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت مي شود
•    بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت، موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست تعمير كند يا وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار درآورد. در هر حال فرانشيز و استهلاك به عهده بيمه گذار خواهد بود
•    در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.
خسارت های غیر قابل جبران یا خسارت هایی که از تعهد بیمه گر خارج است 
•    خسارتهای ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم
•    خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
•    خسارتهایی که عمداً توسط بیمه‌گذار، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود. 
•    خسارتهای وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آن‌که عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد. 
•    در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.
•    خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر و یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد. 
•    خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و جاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد. 

فرانشیز بخشی از هر خسارت است که به شرح ذیل به عهده بیمه گزار می باشد
•    فرانشیز خسارت های جزئی ناشی از تصادف، تصادم و آتش سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه به این شرح است مگر اینکه بر روی بیمه نامه و در بند شرایط خصوصی بگونه ای دیگر توافق شده باشد
•    برای خسارت اول 10 % مبلغ خسارت و حداقل 500.000 ریال و برای خسارت دوم به بعد 20 % مبلغ خسارت و حداقل 500.000 ریال
تبصره 1: در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر موارد مذکور 10 % به فرانشیز های اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد)صرفا درصد :)
•    سابقه رانندگی راننده در زمان حادثه کمتر از 3 سال باشد
•    سن راننده در زمان حادثه کمتر از 25 سال تمام باشد
تبصره 2:: در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده، مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد که بیمه گزار به وی رضایت نداده وضمن معرفی وی حقوق ریکاوری خود را به شرکت واگذار نماید، فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی به 5% مبلغ خسارت و حداقل 250.000ریال تقلیل می یابد.
•    فرانشیز خسارت های کلی ناشی از تصادف، تصادم و آتش سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه 10 % مبلغ خسارت
•    فرانشیز خسارت های سرقت اعم از جزئی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت 20 % مبلغ خسارت
•    چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یک سال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد، فرانشیز هم بصورت سالانه اعمال خواهدشد، در غیر اینصورت تعداد خسارتها در مدت اعتبار بیمه نامه، ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.

مواردمهم هنگام پرداخت خسارت
1.    در صورتیکه ارزش وسیله نقلیه مندرج در متن بیمه نامه (سرمایه بیمه نامه)کمتر از ارزش آن در روز وقوع حادثه بوده و بیمه نامه فاقد پوشش نوسانات قیمت بازار باشد یا پوشش خریداری شده تکافوی نوسان ایجاد شده نباشد، بر اساس مفاد ماده 10 قانون بیمه خسارت برمبنای قاعده نسبی سرمایه محاسبه و پرداخت خواهد شد 
•    مثال : اگر ارزش واقعی وسیله نقلیه در زمان حادثه )ارزش معاملاتی آن در بازار( 100 واحد و سرمایه بیمه نامه 75 واحد باشد، چنانچه خسارت وارد بر آن پس ازوضع کسورات ، 40 واحد تعیین گردد، میزان خسارت قابل پرداخت به این شرح محاسبه خواهد شد :
خسارت قابل پرداخت 30 واحد = ارزش واقعی وسیله نقلیه در روز حادثه 100 واحد/سرمایه بیمه نامه 75 واحد) * خسارت تعیین شده 40 واحد)
2.    در خسارت های جزئی از کلیه لوازم تعویضی )بجز شیشه ها و شیشه چراغها (  استهلاک کسر خواهد شد. استهلاک از ابتدای سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد محاسبه شده و ضریب آن برای هر سال 5% و حداکثر 25 % می باشد.
3.    خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده براساس پنجاه درصد قیمت نو و حداکثر تاارزش بیمه شده آنها برآورد می گردد
4.    هنگام کارشناسی خسارت چنانچه برای مواضع آسیب دیده لوازم تعویضی در نظر گرفته شود، بیمه گزار موظف به تحویل بازیافتی و داغی لوازم تعویضی می باشد ضمنا پرداخت خسارت ضبط مسروقه پانل دار منوط به تحویل پانل آن می باشد
5.    با پرداخت هر خسارت جزیی، سرمایه بیمه نامه به میزان خسارت پرداختی کاهش می یابد لذا این بیمه نامه فارغ از مدت زمان تعهدات ، تا سقف سرمایه بیمه شده اعتبار دارد و در صورت دریافت خسارت کلی یا دریافت چندین مرحله خسارت جزیی تا سقف سرمایه، بیمه نامه خاتمه یافته تلقی می گردد 
تبصره : چنانچه بیمه گزار تمایل به حفظ اعتبار بیمه نامه تا پایان مدت زمان آن را داشته باشد می تواند سرمایه بیمه نامه را پس از دریافت هر خسارت افزایش داده و با برزورسانی تعهدات، سرمایه آن را تثبیت نماید.
6.    پس از دریافت هر خسارت ، بیمه گزار موظف به انجام بازدید سلامت وسیله نقلیه توسط کارشناس شرکت بیمه و ارائه گزارش بازدید مربوطه می باشد. چنانچه بیمه گزار بازدید سلامت انجام نداده باشد، در صورت وقوع حادثه احتمالی آتی، مواضع مشترک خسارت قبلی به تشخیص بیمه گر از خسارت جدید کسر خواهد شد.
7.    خسارت در وجه مالک مستند وسیله نقلیه و با ارائه مدارک مالکیت مستدل (شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق) پرداخت خواهد شد و امکان تسویه خسارت با غیر، بجز ذینفع معرفی شده در متن بیمه نامه یا وکیل قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی و معتبر، میسر نیست.

شما اینجا هستید: Home انواع بیمه ها بیمه اتومبیل بیمه بدنه

پرسش و پاسخ

معرفی انواع بیمه نامه

قوانین و مقررات بیمه